Sehanine

50 tekstów – auto­rem jest Se­hani­ne.

Jeśli nie wy­korzys­tu­jesz swoich ta­lentów to mar­notra­wisz siebie ja­ko człowieka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2016, 10:27

Nie ma tytułu..

Biegnę. Na­reszcie, jakże da­leko dotarłam!
W bla­dym świet­le, cichym krokiem
skaczę na cier­nie, chwy­tam się za stopę,
spa­dam na ka­mienie z wiel­kim łomotem.

Wstaję, pop­ra­wiam ub­ra­nie, fryzurę,
jes­tem os­trożna, głowę pod­noszę wysoko.
Sta­wiam krok pat­rząc na zegarek,
zdążę do­biec nim wskazówka znów stanie.

Może usiądę, cho­ciaż mi­nutę odpocznę.
Mi­ja godzi­na, nig­dzie się już nie ruszę.
Czas ucieka, biegnę o niczym nie wiedząc.
Wciąż tu jes­tem choć wca­le nie będąc. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 kwietnia 2015, 18:43

Kłamstwa

Kłam­stwa, płomienie roz­pa­lone na środ­ku Tej wy­sep­ki.
Niczym pułap­ka, na próżno szu­kać stąd ucieczki.
Całe życie stało się snem uciekającym przed marą.
Nad­chodzi dzień, zbliża się ko­lej­na zmiana, za zmianą.

Ciągły bieg, przez la­sy i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 stycznia 2015, 23:16

Cza­sem mam ochotę uciec, biec tam gdzie po­niosą mnie no­gi.
Uciec od całego otaczające­go mnie zgiełku i natłoku myśli, od codzien­ności.
Uciec od sa­mej siebie, od miej­sca które mnie przytłacza.
Uciec, poczuć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 19:25

Gwiaz­dy są tak piękne, oświet­lają bez­gra­niczny mrok, które­go ani początku ani końca nie zna­my. Podzi­wiamy ich piękno, wyjątko­wość. Ocza­rowu­jemy się ni­mi. Jak często ich światło sta­je się dla nas dro­gow­ska­zem... Pot­ra­fią lśnić [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 października 2013, 20:58

Od­wie­czną przyczyną cier­pień człowieka jest dążenie do szczęścia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2013, 01:22

Gdy człowiek nie ma nicze­go - jest tyl­ko pus­tka. Gdy w życiu człowieka zais­tnieje coś, co sta­nie się dla niego naj­ważniej­sze na świecie po ut­ra­cie po­jawia się pus­tka, która niczym czar­na dziura pożera każdą naj­mniej­szą is­kierkę szczęścia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 stycznia 2013, 01:20

Kim Jesteśmy?

Zniknąłeś, lecz wciąż czuję Twoją obec­ność
gdy po raz ko­lej­ny zaw­ra­cam i czuję lęk.
Nic gor­sze­go od przechodzących dreszczy
wspo­mi­nając os­tat­nie z Twych słów...

Kim jes­teśmy, jeśli nie tym, kim by­liśmy?
Sa­mi na­da­liśmy so­bie imię zakładając maskę.
Zos­ta­liśmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 stycznia 2013, 12:24

...szka­rada pod powłoką piękne­go światła... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2012, 10:58

Kim jes­teśmy, jeśli nie tym kim byliśmy?
Sa­mi na­daliśmy so­bie imię zakładając maski.
Żyje­my, choć łzy już nie są te sa­me.
Żyje­my, lecz nasze ser­ca są nieposkładane. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2012, 15:25

Sehanine

Sehanine

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

30 lipca 2016, 15:06Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie wy­korzys­tu­jesz swoich [...]

30 lipca 2016, 15:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie wy­korzys­tu­jesz swoich [...]

30 lipca 2016, 14:56Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie wy­korzys­tu­jesz swoich [...]

30 lipca 2016, 14:52Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie wy­korzys­tu­jesz swoich [...]

5 kwietnia 2015, 19:45Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Nie ma ty­tułu..  

5 kwietnia 2015, 18:43Sehanine do­dał no­wy tek­st Nie ma ty­tułu..  

26 stycznia 2015, 23:16Sehanine do­dał no­wy tek­st Kłamstwa